កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី

 

កម្មវិធីរៀនត្រៀមសម្រាប់ប្រឡងឡើងថ្នាក់

កម្មវិធី​រៀន​បំប៉ន​ចំណេះដឹង​បន្ថែម​សម្រាប់​សិស្ស​ត្រៀមប្រឡង​ឡើងថ្នាក់ ​នៅ​មធ្យមសិក្សា​ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ ជា​មេរៀន​សង្ខេប​សម្រាប់​បេក្ខជន​រៀន​ត្រៀមប្រឡង​ឡើងថ្នាក់​ គឺ​ដើម្បី​បំពេញបន្ថែម​នូវ​ចន្លោះ​ខ្វះខាត​ក្នុង​ការសិក្សា​របស់​ប្អូន​ៗ ក៏ដូចជា​បង្កើន​នូវ​ចំណេះវិជ្ជា​ និង​ជាពិសេស​គឺ​ជំរុញ​ឱ្យ​ការសិក្សា​របស់​សិស្សានុសិស្ស​ ដែល​នៅ​មានកម្រិត​សិក្សា​ឱ្យ​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​បាន​កាន់តែ​ឆាប់រហ័ស​ ដែល​សិក្សា​នៅពេល​វិស្សមកាល​។