តើប្រវត្តិនៃការស្លៀកសំពត់របស់ស្ត្រីខ្មែរមានពីណាមក ?