ពានរង្វាន់​អន្តរជាតិ​ The​ BIZZ​ ARABIC​ 2013​ លើ​គុណភាព​ និង​វិញ្ញាបនបត្រ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​សង្គម​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក

ពានរង្វាន់​អន្តរជាតិ​ The​ BIZZ​ ARABIC​ 2013​ លើ​គុណភាព​ និង​វិញ្ញាបនបត្រ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​សង្គម​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក