ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ស្ដីពី៖ ខ្យល់ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ញ៉ោក សុគន្ធា

នាថ្ងៃសៅរ៍ទី ០៦ ឧសភា ២០២៣ សាលាបានបង្កើតកម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី០៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ស្តីពី៖ ខ្យល់ ។ ការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បី ពន្យល់ឲ្យឃើញហេតុផល គ្រឿងអាង​ ព័ស្តុតាង តឹកតាង ដើម្បីឱសិស្សយល់មេរៀនកាន់តែច្បាស់ ។ កម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែល ។

រូបភាពបន្ត៖ https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/photos/a.6711708522194369/6711698542195367/?type=3

 

 

ថ្ងៃទី១០ ឧសភា ២០២៣