ការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១២ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣​ សាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំនៅការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ.គួច លើកទី១២ ។ ដោយមានការចូលរួមប្រកួតពីសិស្សានុសិស្ស និងមានគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏ដូចមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគណៈកម្មាធិការធ្វើការដាក់ពិន្ទុ ។ ជាមួយគ្នាផងដែលសិស្សានុសិស្សបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួត ដោយគោរពេលវេលា និងបទបញ្ជាផេ្សងៗនៃការប្រឡង ។

រូបភាពបន្ត៖ https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/photos/a

 

 

ថ្ងៃទី២៥ មេសា ២០២៣