ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

គមនាគមន៍កម្ពុជា(ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស) បង្រៀនដោយលោកគ្រូ នួន សុភា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប

បណ្ដាញគមនាគមន៍ជាវិស័យសំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ព្រោះវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អភិវឌ្ឍ កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន ផ្លូវគោក ផ្លូវអាកាស និង ផ្លូវទឹក សម្រាប់ធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ ផ្លូវគោកមានពីរប្រភេទគឺ៖ ផ្លូវថ្នល់ និង ផ្លូវដែក ក្នុងនោះផ្លូវថ្នល់មានសារៈសំខាន់ជាងគេ ទាំងប្រវែងនិងសកម្មភាព។ ការបង្ហាញនេះគោលបំណងឱ្យសិក្សានុសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់នៃមេរៀន

ដើម្បីឱ្យការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាកាន់តែមានភាពច្បាស់និងពិតប្រាកដប្រកបដោយភាពរលូន ។


 

 

 

ថ្ងៃទី២៥ មេសា ២០២៣