ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០

កាលថ្ងៃទី២៦ មេសា ២០២៣ សាលាបានរៀនវិកម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ថ្នាក់ទី១០ ស្តីពីមេរៀន មានគ៌ាជីវិតរបស់មាលា បង្រៀនដោយលោកគ្រូ សាំង វណ្ណា ។ ការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សមានភាពយល់ច្បាស់នៃខ្លឹមសារមេរៀន ទាំងដំណើររឿង គំនិតអប់រំកាន់តែច្បាស់ ដល់ប្អូនៗអ្នកសិក្សាលើកមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ។ ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមេរៀន ។ ក្នុងនោះផងដែលក៏មានគណៈកម្មការសាលាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែល ។

រូបភាពបន្ត៖ https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/photos/a.6670771942954694/6670760286289193/?type=3

 

 

ថ្ងៃទី២៩ មេសា ២០២៣