កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

នាថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាបានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលា អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ ។ ចំពោះការប្រឡងនេះដែល សាលាបានកំណត់ការប្រឡងឱ្យស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែលថាសិស្សានុសិស្សបានដឹងហើយក៏បានអនុវត្តនៅបទបញ្ជារបស់សាលា គ្មានសំណៅឯកសារ គោរពេលវេលានៃការប្រឡង គ្មានការចម្លងគ្នា ​ដោយពាក្យក្រសួងពោលឡើងថា “អ្នកចេះគឺជាប់”  ។

 

 

 

ថ្ងៃទី២០ មីនា ២០២៣