ជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស ប្រចាំឆមាសទី១

នាថ្ងៃទី២៩ មេសា ២០២៣ សាលាបានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលសិស្សប្រចាំឆមាសទី១ គ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ។ គោលបំណងគឺដើម្បីបង្ហាញលិទ្ធផលសិស្សានុសិស្សដែលបានសិក្សាចប់ឆមាសទី១ ដោយបង្ហាញ ការវិវត្តន៍នៃកូនៗទាំងចំណេះដឹងឥរិយាបថផ្សេងៗ ថែមទាំងបង្ហាញបន្ថែមនៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្វះខាត ដើម្បីជាការចូលរួមបំពេញបន្ថែមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសអាណាព្យាបាលពង្រឹងការរៀនសូត្រនៅផ្ទះបន្ថែមគន្លឹះល្អៗដើម្បីឱ្យការសិក្សារបស់កូនៗកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត ។ ហើយការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក៏ជាឧកាសការជួបផ្ទាល់អាណាព្យាបាលកាន់តែកើនភាពស្និតស្នាល ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពកក់ក្តៅពីសាលាដែលកូនសិក្សា ។

រូបភាពបន្ត៖ https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/posts/pfbid02gXu59BFHhmbrWLbMK99WuwaDJeudG9Xs9YoVFM4gPQokoXtsuBmNqpBJY5bN3KEHl
 

 

ថ្ងៃទី២៩ មេសា ២០២៣