លោកស្រី ឡូ លីអេង អនុប្រធាន បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប

លោកស្រី ឡូ លីអេង

លោកស្រី ឡូ លីអេង ជាអនុប្រធាន បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិចកាំង

 

  • នាងខ្ញុំ បានរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក ហិរញ្ញាវត្ថុ និងធនាគារ បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នា២០១៥​ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក ហិរញ្ញាវត្ថុ និងធនាគារ នៅឆ្នាំ ២០១១ នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។
  • មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទៅ ផ្នែកលក់ និងផ្សាព្វផ្សាយ
  • បានចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ​ គួច តាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ជាតួនាទី ជំនួយការគណនេយ្យ បន្ទាប់មកក៏តំឡើងតួនាទីទៅជា ប្រធានក្រុមផ្នែកបញ្ជាទិញ (Procurement Supervisor) នៅឆ្នាំ២០១៨។ នៅឆ្នាំ២០២០ ក៏បានប្តូរតួនាទីទៅគ្រប់គ្រង់បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីបជា ប្រធានគ្រប់គ្រង។
  • បច្ចុប្បន្ន តួនាទីជា អនុប្រធាន បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិចកាំងដែលទទួលបន្ទុកមើលទៅលើ ​ ប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់បណ្ណាគារ គ្រប់សាខា។