លោក ហុង ខុនសុខរក្សា អនុប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

លោក ហុង ខុនសុខរក្សា

លោក ហុង ខុនសុខរក្សា អនុប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន អន្តរទ្វីប នៅក្រុមហ៊ុន MJQE ។

គាត់បានចូលរួមជាមួយ MJQE ក្នុងនាមជាសន្តិសុខក្នុងឆ្នាំ 2008។ បន្ទាប់មកគាត់បានតម្លើងតួនាទីជាប្រធានអគារ បន្ទាប់មកគាត់បានតម្លើងតួនាទីជា ជំនួយការលោកអគ្គនាយក គួច អាឡិច បន្ទាប់មកគាត់បានតម្លើងតួនាទីជា ប្រធានក្រុមអ្នកបើកបរសាខាទួលគោក បន្ទាប់មកគាត់បានប្ដូរសាខាមកសាខាម៉ៅសេទុង បន្ទាប់មកគាត់បានតម្លើងតួនាទីជា ប្រធានផ្នែកសេវាកម្មរថយន្តសាលា សាខាម៉ៅសេទុង បន្ទាប់មកគាត់បានប្ដូរតួនាទីទៅជាប្រធានក្រុមសេវាកម្មរថយន្តសាលា បន្ទាប់បានប្ដូរតួនាទីទៅជាអនុប្រធានផ្នែកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន អន្តរទ្វីប បន្ទាប់បានតម្លើងតួនាទីទៅជា អនុប្រធានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន អន្តរទ្វីប ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021មក និងបន្តមករហូតដល់ឆ្នាំ 2022 បច្ចុប្បន្ន។