កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី សង្កេតវត្ថុរលាយ និងវត្ថុមិនរលាយ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វង្ស ដាលីន

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការសង្កេតវត្ថុរលាយ និងវត្ថុមិនរលាយ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វង្ស ដាលីន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ក្នុងគោលបំណងឱ្យប្អូនៗស្គាល់និងយល់អំពីវត្ថុរលាយ និងវត្ថុមិនរលាយ ។ ក្នុងពេលកំពុងអង្កេតប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស មានការចូលរួមដោយក្តីរីករាយ ។

 

 

 

ថ្ងៃពុធ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣