បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៣

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី៖ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប

គោលបំណងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា៖

– ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់ច្បាស់ពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសាលា។

– ដើម្បីឱ្យសិស្សគោរពវិន័យសាលា។

– ចង់ឱ្យសិស្សានុសិស្សក្លាយជាក្មេងល្អទាំងនៅក្នុងសាលា ក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។

– ឱ្យគាត់ចេះជួយគា្ន ចេះអត់អោន អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។