សេចក្តីជូនដំណឹង ការបញ្ចៀសចរាចរបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២

 

 

ថ្ងៃទី២៨ មេសា ២០២៣