សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី១២ អាហារូបករណ៍១០% ឆមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ២៧ មីនា ២០២៣