សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ឆមាសទី២ ចូលរៀនថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះអាហារូបករណ៍១០%