សាខាសៀមរាប ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៣ ថ្នាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩