សាខាសៀមរាប ឆមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ២៧ មីនា ២០២៣ អាហារូបករណ៍១០%!