សាខាសៀមរាប ឆមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ចាប់ផ្តើមចូលរៀនថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះអាហារូបករណ៍១០%!