លិទ្ធផលសិស្សានុសិស្សចូលរួមការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស