លិខិតអបអរសាទរ និងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះយុវតី សួនម៉ាណា ថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តទ្វីប អាមេរិកាំង