ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល

 

 

ថ្ងៃទី០៥ ឧសភា ២០២៣