ប្រវត្តិទិវាអន្តរជាតិនារី៨មីនា ខួបលើកទី១១២ ឆ្នាំ២០២៣