បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៣ ទៅកាន់ប្រាសាទបេងមាលា ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩

គោលដៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហានេះគឺចង់ណែនាំឱ្យសិស្សានុសិស្សបានស្គាល់ភូមិសាស្រ្តគោដៅក្នុងការចុះទៅកាន់គោលដៅសំខាន់ៗ ឱ្យបានស្គាល់និងយល់ដឹងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅតាមទីជនបទ ។ ការបានស្គាល់និងយល់ពីគម្រោងទីតាំងនីមួយៗក្នុងការចុះទៅ ដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុមមានភាពរលូន ដោយយើងបានដឹងគម្រោងជាមុនច្បាស់លាស់ ។​ ការសិក្សាពីតំបន់ដែលត្រូវចុះទៅផ្ទាល់ជាមុនគឺជាភាពចាំបាច់នៃដំណើរទស្សនកិច្ច​ ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុន ។ ម្យ៉ាងទៀតសិស្សានុសិស្សបានស្គាល់និងយល់ដឹងពីតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តជាក់ស្តែងបានសិក្សាស្វែងយល់កត់ត្រាចំណុចសំខាន់់ៗ ជាពិសេសបានឃើញនិងសិក្សាពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទ នៃសង្គមជីវិតពិតពីការរស់នៅនៅតាមមូលដ្ឋាន ។

 

 

 ថ្ងៃទី២៤  មករា ២០២៣