ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅកាន់ស្ថានីយផលិតពូជត្រី ៧មករា និងរមណីយដ្ឋាន ស្អាងភ្នំ

 

ថ្ងៃទី០៣ ឧសភា ២០២៣