ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៦៤ ប្រចាំសាលារៀន អន្តរទី្វប អាមេរិកាំង ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា