ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រចាំសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងទៅកាន់ រមណីយដ្ឋាន ភ្នំជីសូរសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

 

 

ថ្ងៃទី១៧ ឧសភា ២០២៣