ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបលើកទី១៦៨