ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី៨ ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន