ក្រុមហ៊ុន​អប់រំ​របស់ អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េង​លី ប្រកាស​ពី​ពេលវេលា​ឡើង​ផ្សារ​ហ៊ុន