ការប្រឡងសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២