ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី២ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី១២

នាថ្ងៃសៅរ៍ទី០៦ ឧសភា ២០២៣ សាលា​បានរៀបចំការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាសទី២ ទៅលើមុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ ដោយមានការប្រឡងទាំងទ្រឹស្តីនិងអនុវត្ត ។ សិស្សានុសិស្សបានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពទៅតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួន ។ ដោយសាលាបានរៀបចំការប្រឡងចាប់ពីថ្នាក់ទី១​ រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២ ។ ក្នុងនោះដែលក៏មានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគណៈកម្មាធិការ អ្នកត្រួតពិនិត្យការប្រឡង ដែលបញ្ចប់ទៅដោយភាពរលូន ។

រូបភាពបន្ត៖ https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/photos/a.6711686345529920/6711622998869588/?type=3

 

 

ថ្ងៃទី១០ ឧសភា ២០២៣