ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គជម្រុះជុំទី២ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣​ សាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំនៅការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.គួច លើកទី៨ ។ ដោយមានការចូលរួមប្រកួតពីសិស្សានុសិស្ស និងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏ដូចមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគណៈកម្មការធ្វើការដាក់ពិន្ទុ ។ ជាមួយគ្នាផងដែលសិស្សានុសិស្សបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួត ដោយគោរពេលវេលា និងបទបញ្ជាផេ្សងៗរបស់សាលា ។

 

 

 

 

ថ្ងៃទី៣០ មីនា ២០២៣