ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២