ការធ្វើបទបង្ហាញសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា មុខវិជ្ជា អង់គ្លេស

នាថ្ងៃពុធ​​ ទី២៩ មីនា ២០២៣ សាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប សិស្សានុសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សា មុខវិជ្ជា អង់គ្លេស បានធ្វើបទបង្ហាញនៅប្រធានបទដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានដាក់ជូនក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីលើកឡើងមកបង្ហាញទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាលោកគ្រូជាដើម ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែលគោលបំណងគឺពង្រឹងសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះស្រាវជ្រាវ ការធ្វើការងារជាក្រុម ការប្រមូលផ្គុំគំនិត ការវិភាគ និងការចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជា និងបង្កើនភាពក្លាហានសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងការនិយាយជាសាធាណៈជាដើម ។

 

 

 

ថ្ងៃទី២៩ មីនា ២០២៣