កម្មវិធីប្រឡងសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២

នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ កម្មវិធីប្រឡងសិស្សពូកែ ម៉េងលី ជេ. គួច សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានប្រព្រឹត្តិទៅដោយភាពរលូនដែលមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាដោយបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងគោរពតាមបទបញ្ញាត្តរបស់សាលាដោយមានតម្លាភាព ។ ដោយសិស្សានុសិស្សបានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញសមត្ថភាពរៀងៗក្នុងការប្រកួត ។ ជាឱកាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងយល់ពីភាពនៃការប្រឡងប្រកួតប្រជែងដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរាល់កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនាពេលខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការចូលរួមទៀតផង ។

 

 

 

ថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈ ២០២៣