កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩