កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦