កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី បង្អែមបបរសណ្តែកខៀវ និងបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ពាង គន្ធា

នាថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាអន្តរទី្វបអាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប បានរៀនចំបង្កើតកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បង្អែមបបរសណ្ដែកខៀវ និងបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ដែលបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ពាង គន្ធា នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ។ ក្នុងកម្មវិធីគោលបំណងគឺដើម្បីឱសិស្សមានការយល់ដឹង ទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងអនុវត្ត ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតពិតជាក់ស្តែងបាន ។ សិស្សានុសិស្សមានភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាការចូលប្រកបដោយភាពរលូនក្នុងការទទួលយកបំណិនជីវិតថ្មីៗ ។

 

 

 

ថ្ងៃទី២៤ មីនា ២០២៣