កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី នំប៉័ងទឹកដោះគោ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី នំប៉័ងទឹកដោះគោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ១, ២ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ លិញ គឹមល័ក្ខណ៍ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប

សូមចូលទៅកាន់៖ https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/photos/pcb

 

 

 

ថ្ងៃទី ១១ មេសា ២០២៣