ពានរង្វាន់​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​លើ​គុណភាព​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ ប្រទេស​បារាំង​

ពានរង្វាន់​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​លើ​គុណភាព​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស​ ប្រទេស​បារាំង​