វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​សង្គម​ ឆ្នាំ2014​ ពីទី​ក្រុង​ Houston​ រដ្ឋ​ Texas​ សហរដ្ឋអាមេរិក

  វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​សង្គម​ ឆ្នាំ2014​ ពីទី​ក្រុង​ Houston​ រដ្ឋ​ Texas​ សហរដ្ឋអាមេរិក