ពានរង្វាន់​អឺរ៉ុប​លើ​ប្រតិបត្តិ​កា​រណ៍​អាជីវកម្ម​ឆ្នើម​បំផុត​ ប្រចាំឆ្នាំ​2014​ ពី​ទី​ក្រុង​ព្រុច​សែល​ប្រទេស​បែលហ្ស៊ិក

ពានរង្វាន់​អឺរ៉ុប​លើ​ប្រតិបត្តិ​កា​រណ៍​អាជីវកម្ម​ឆ្នើម​បំផុត​ ប្រចាំឆ្នាំ​2014​ ពី​ទី​ក្រុង​ព្រុច​សែល​ប្រទេស​បែលហ្ស៊ិក