ការចែកបណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧

នាថ្ងៃទី២៨​ មេសា ២០២៣ សាលាបានរៀនចំជូនបណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ។ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែលទទួលបានលិទ្ធផលល្អសម្រាប់ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ ដែលមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ផងដែល ។ សិស្សានុសិស្សមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះលិទ្ធផលដែលពួកគាត់ទទួលបានស្របតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ ។

 

 

ថ្ងៃទី២៩ មេសា ២០២៣