សាខាម៉ៅសេទុង

សាខាម៉ៅសេទុង

អគារលេខ១៤០ ២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

www.ais.edu.kh
www.aismtt.edu.kh