🎉 តើលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះឱ្យកូនៗហើយ ឬនៅ? ✍️ អាហារូបករណ៍១០% ប្រញាប់ឡើង!

🎉 តើលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះឱ្យកូនៗហើយ ឬនៅ?
✍️ អាហារូបករណ៍១០% ប្រញាប់ឡើង!
📚 សាខាសៀមរាប/តាកែវ/សែនសុខ/ច្បារអំពៅ
#AmericanInterconSchool  
.......................................................................

✍️ តេឡេក្រាម៖ channel https://t.me/AmericanInterconSchool
✍️ Website: https://www.ais.edu.kh/
☎️ សាខាសៀមរាប៖ 017889906/010353330
📍https://maps.app.goo.gl/uXKZ18ZL1H3pg3co7
☎️ សាខាតាកែវ៖ 093337715/061977171
📍 https://maps.app.goo.gl/V7iT86P5T59ioNQU8
☎️ សាខាសែនសុខ៖ 014337116/016433123
 📍https://maps.app.goo.gl/GGVmn2Sv8eTFtQ1n9
☎️ សាខាច្បារអំពៅ៖ 012908487/016678229
📍 https://goo.gl/maps/poe5ibHju4GFNmr8A

 

ថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០២៣