🎉 ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ បច្ចេកវិទ្យាហាប៊ីន នៃប្រទេសចិន

🎉 ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ បច្ចេកវិទ្យាហាប៊ីន នៃប្រទេសចិន
✍️ ថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

✍️ ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

 

ថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា​ ២០២៣